Navigácia

HISTÓRIA ŠKOLY PROFIL ŠKOLY AKTIVITY ŠKOLY NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

NAŠA ŠKOLA

HISTÓRIA ŠKOLY

 

Chronológia kľúčových momentov

 

1948/1949 Povereníctvo školstva a národnej osvety v Bratislave zriadilo dve triedy Pomocnej školy v Prešove a boli pridelené k II.národnej škole v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ulici. Riaditeľom sa stal Mikuláš Hritz a po prvýkrát bolo zapísaných 35 žiakov.

 

1949/1950 Na základe prípisu Krajského národného výboru v Prešove bola zriadená Štátna osobitná škola v Prešove a boli jej pridelené miestnosti v budove bývalej učiteľskej akadémie na Konštantínovej ulici. Otvorili sa 4 triedy a školu navštevovalo 42 žiakov.

 

1952/1953 Dňa 10.2.1953 sa osobitná škola presťahovala na ulicu Februárového víťazstva č.12 s počtom 99 žiakov a 6 triedach.  

 

1956/1957 V októbri 1956 sa ukončila prestavba školy.  

 

1958/1959 Novou RŠ sa stala Jana Krasnayová. V škole sa zriadila družina mládeže.

 

1959/1960 1.2.1960 ROŠ p. Krasnayová bola preložená za RŠ pri detskej nemocnici a novou ROŠ sa stala p.Margita Horňanská.

 

1966/1967 Škola využíva moderné projekčné prístroje – diaprojektor, rozhlas, knihy, gramofón, magnetofón.

 

1970/1971 Od 1.9.1970 sa riaditeľom školy stal Andrej Štefko,

 

1973/1974 Novým riaditeľom sa stáva Ján Juraško.

 

1974/1975 nadviazala družbu s OŠ v Českom Krumlove. Na celoslovenských ŠH v júni žiaci získali 1.miesto vo futbale.

 

1985/1986 V OŠ zaviedlo sa vyuč. podľa stupňa postihnutia na A a B variant od 4.ročníka.

 

1987/1988 Z dôvodu veľkého počtu žiakov – 142, počte tried 13 a 2 oddelení ŠKD sa ročníky 1.-4. presťahovali do budovy ZŠ na Mudroňovej ulici.

 

1989/1990 OŠ sa pre nevyhovujúce priestory presťahovala na Mudroňovú ulicu. 15.1.1990 sa novým RŠ stal Fedor Beniač.

 

1990/1991 p.Beniač sa stáva školským inšpektorom a novým riaditeľom od 1.9.1990 sa stáva Ladislav Kováč. Bola zriadená jedna trieda pomocnej školy s počtom 9 žiakov. Nadviazala sa družba so špeciálnou základnou školou v Nowom Targu.

 

1991/1992 p. Fedor Beniač sa opäť stáva RŠ, počet tried vzrástol na 23 s počtom 248 žiakov a 5 oddelení ŠKD. V marci bol zorganizovaný v OŠ „Deň otvorených dverí“.

 

1992/1993 1.11.1992 RŠ sa stala Mgr. Darina Štofaniková. V októbri vznikla pri škole miestna odbočka Združenia pre pomoc mentálne postihnutým (ZPMP)v PO.

 

1994/1995 V júni škola nadviazala družbu so špeciálnou školou vo Frerene v Nemecku.

 

1995/1996 Zaviedlo sa experimentálne vyučovanie v praktickej škole. V máji 1996 sa uskutočnil I.ročník súťaže v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“.

 

1996/1997 Od 1.1.1997 sa škola stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Žiaci sa zúčastnili športovej olympiády v Nemecku vo Frerene. V júli sa škola na základe príkazu KÚ OŠMaTK v Prešove presťahovala na ulicu Matice slovenskej.

 

1998/1999 vedenie školy sa rozhodlo svojpomocne vybudovať športové ihrisko.

 

1999/2000 Škola zriadila triedu pre deti s autizmom.

 

2000/2001  Zákonom NR SR zo dňa 20.6.2000 sa od 1.9.2000 zmenil názov OŠ na špeciálna základná škola. V decembri sa konali oslavy 10.výročia založenia pomocnej školy. Desiaty krát škola otvorila brány širokej verejnosti a v marci usporiadala „Deň otvorených dverí“.

 

2001/2002 Žiaci na majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa konali v Prešove získali 7 medailí za čo boli prijatí u viceprimátora mesta p.Lacu

 

2002/2003 Od 8.8.2002 do funkcie RŠ nastúpila Mgr.Marta Borovská.

 

2003/2004 14.11.2003 o 13,00hod. sa konala slávnostná akadémie pri príležitosti 55. výročia založenia školy.

 

2004/2005 V decembri sa žiaci zúčastnili v L.Mikuláši „Tatralandia cup“ vo futbale a získali I.miesto. 4.5.2005 sa konal 10.ročník „Gaňov literárny Prešov“, na ktorom sa zúčastnilo 58 účinkujúcich.

 

2005/2006 V škole sa konal Prezentačný seminár projektu PHARE - Integrácia rómskych detí do štandardných základných škôl. 1.ročníka tranzitívnej triedy p.uč.Labíkovej. Naša škola vyhlásila  1.ročník výtvarnej súťaže pod názvom Krajina nádeje. 19.júna 2006 o 10,00hod sa v kinosále Domova sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove konala slávnostná akadémie pri príležitosti 10. výročia založenia Praktickej školy. 20.6.2006 ŠZŠ ako jediná zo špeciálnych škôl na Slovensku sa zúčastnila celoslovenskej prezentácie „Projekt Občan“ v budove NR SR, v ktorom komisia vysoko hodnotila estetickú i obsahovú úroveň tohto projektu.

 

2006/2007 Vo vianočnom futbalovom turnaji, ktorý sa konal v L.Mikuláši za účasti družstiev z celého Slovenska žiaci získali 2.miesto.

 

2007/2008 Na základe rozhodnutia KŠÚ v Prešove sa od 1.1.2008 zriaďuje škola pod názvom Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov. 

 

23.9.2008 Deň bez bariér v divadle J. Záborského v Prešove. Žiaci z DSS SLNIEČKO sa predstavili sa v dramatizácii rozprávky „DOMČKEK, DOMČEK“.

24.9.2008 EURODEŇ V NAŠEJ ŠKOLE uč. Dvořáková, Kovaľová a Majkrzáková pripravili pre našich žiakov zábavno-informačné dopoludnie o zavedení a používaní eura.

5. decembra 2008  60. výročie založenia školy v priestoroch DSS na Volgogradskej ulici v Prešove konala slávnostná akadémia. O 60 ročnej existencii školy sa hostia mohli dozvedieť z vydaného jubilejného bulletinu a prezentačného DVD. Darčeky pre hostí pripravovala pp. uč.Fecková, Gomolová. Scenár a réžiu slávnostného programu pripravili pp. uč. Vaľušová a Fecková .


8. 1. 2009 ZEM SME MY V mesiaci septembri 2008 prišli do našej školy propozície na súťaž Zem sme my. Projekt Zem sme My so svojimi právami vznikol ako voľné pokračovanie minuloročnej Dúhovej mozaiky práv dieťaťa. Autorkou projektu je PhDr. Zuzana Almáši Koreňová. Viac o tomto projekte je na stránke www.zemsmemy.qsh.eu, Tam je uverejnený aj príspevok žiaka našej školy Lea Ferka. Z víťazných prác má byť vydaná zbierka.

28.5.2009 sa uskutočnil halový futbalový turnaj o putovný „Pohár integrácie“ pod záštitou KŠÚ a SŠI na ul. Masarykovej v Prešove. Naši žiaci dosiahli vynikajúci úspech 2. miesto.

12.06.2009 Krajské kolo súťaže GAŇOV LITERÁRNY PREŠOV, 14. ročník, ocení boli aj naši žiaci: Prvé miesto v 3. kategórii získal Paľko Olejár a na treťom mieste sa umiestnili ďalší dvaja žiaci našej školy Bohdan Pavlovský a Matúš Douděra. Druhé miesto v druhej kategórii ešte patrilo aj Vladimíre Leškovej.
5. októbra 2009 sme sa zúčastnili na  XIII. ročník KRÁSA ŽIVOTA prostredníctvom výstavy ručných prác žiakov II. stupňa a Prš ktorú pp uč. nainštalovali Viňarská a Gomolová .             

  2.2.2010 Výstava na Krajskom školskom úrade v Prešove Pp. uč. Gomolová, Viňarská a Zbihlejová vyhotovili na štvrtom poschodí KŠÚ šesť násteniek, ktoré výstižne vypovedali o umeleckých zručnostiach žiakov našej školy. Ako vyzerajú panely si môžete pozrieť v našej galérii.

16. apríla 2010 „ Linka 112“  naši žiaci sa oboznámili s núdzovou linkou 112 a bolo im  vysvetlené aký je  jej význam a nebezpečenstvo jej zneužívania hlavne deťmi. Medzi žiakov zavítali členovia hasičského  a policajného  zboru z nášho mesta a profesionálny záchranársky team z Gelnice.         

 Dňa 20.5 2010 sa športová hala Prešovskej univerzity stala dejiskom konania 6. ročníka halového futbalového turnaja o putovný Pohár integrácie 2010. Ide o turnaj žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. V spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove ho organizovali Spojená škola internátna Prešov so Združením ŠZŠI pre mentálne a telesne postihnutých v Prešove. Najlepšie hrajúcou špeciálnou školou sa stala naša škola, ktorá bola odmenená pohárom, získali sme diplom, futbalovú loptu a žiaci dostali medaily a vecné ceny. Našu školu pod vedením p. uč. Nehilu reprezentovali títo žiaci: Daniel Gábor, Jozef Gábor, Jozef Petík, František Petík, Ernest Gabčo, Milan Rajz, Mário Sivák a Róbert Hricko.                                                                                                                             

27.5. 2010 sa v športovej hale v našom meste konal megakoncert INTEGRÁCIA 2010. Bol to druhý ročník benefičného koncertu a zúčastnilo sa ho okolo 6 000 detí z celého východoslovenského kraja. Ukázalo, že je to možné a všetky deti si vedia podať ruky a spoločne prezentovať svoje schopností na verejnosti. Naši žiaci svojou účasťou vyjadrili podporu takejto skvelej myšlienke. Kolegovia Baluchová, Škovránková, Timková, Nehila a Šarossy vypomohli organizačne.

krajské kolo - Gaňov literárny Prešov - Dňa 8.06.2010 sa na pôde našej školy za účasti recitátorov zo špeciálnych škôl Prešovského kraja uskutočnil okrúhly, 15. ročník tejto recitačnej súťaže. Znašich žiakovzískali umiestnenie títo žiaci:   1. kategória, variant A poézia st. ž. 3.m. Leonid Ferko/, próza st. ž. 3.m. Ivana Šoltysová/,   2. kategória, variant B a C poézia, próza st.ž. 2.m.Bohdan  Pavlovský,3.m.Vladimíra Lešková/  3.kategória praktická škola poézia, próza – 1.m Veronika Valeriánová

23.3.2011 Pri príležitosti rezortného dňa sa naša škola ako jediná z prešovských špeciálnych škôl zúčastnila možnosti prezentácie školy v  priestoroch Čierneho orla v Prešove.  Ukázali sme širokej laickej i odbornej verejnosti činnosť chod našej školy v podobe panelov so slajdami o nás, s výrobkami našich žiakov prezentáciou v PP a našim videom.

16. ročník Gaňov literárny Prešov -  Na pôde našej školy sa za účasti recitátorov zo špeciálnych škôl Prešovského kraja dňa 4.05.2011 uskutočnil 16. ročník recitačnej súťaže. Účastníkmi boli žiaci ŠZŠ Jarovníc, Chminianskych Jakubovian, Malého Slivníka, Hanušoviec , Giraltoviec, Starej Ľubovne, Popradu, Vranova Lipian, Humenného aj Prešova. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: 1.kategória, variant A -  cena poroty  Slávka Oberleová, 2. kategória, variant B a C - poézia, próza st.ž. – 1.m.Vladimíra Lešková,2.m. , 3.kategória, praktická škola, poézia, próza – 1.m.Peter Vaľko,  3.m.Radoslav Rejta

 Dňa 11. máj 2011 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo slávnostné popoludnie pri príležitosti osláv Dňa matiek. Toto podujatie sme organizovali po prvý krát v histórii našej školy a teda sme s napätím očakávali, aký bude mať ohlas hlavne medzi rodičmi. Naši žiaci a ich učitelia pripravili krátky, ale milý program. V úvode vystúpila p. uč. Švidroňová a krátkym príhovorom uviedla jednotlivé vystúpenia žiakov autistických tried, potom tried variantu B, praktickej školy aj variantu A a so svojim programom vystúpil i tanečný krúžok, ktorý si na našej škole buduje veľmi peknú tradíciu. Začína byť neodmysliteľnou súčasťou každého kultúrneho podujatia. Napokon program slávnostne ukončil novovzniknutý učiteľský spevácky zbor svojím premiérovým vystúpením.          

Spevácka súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl pod záštitou Nadácie prof. Emílie Kováčovej Jakubovianský slávik sa uskutočnila 12. 5. 2011 v spoločenskej sále OcÚ v Chminianských Jakubovanoch. V tomto školskom roku zaznamenala naša škola na tejto súťaži úspech. Adam Fekete a Katarína Poláková získali Cenu poroty. Vecné dary získali „krojované“ žiačky Anička Gabčová a Slávka Oberleová s piesňou Červené jabĺčko, doprevádzané harmonikou p.uč. Gamčíkovej.                                                                                             

2011/2012  Na konci septembra prišla do našej školy zaujímavá pozvánka od ZPMP pri SŠ Matice slovenskej 11 v Prešove pre našich žiakov, aby sa zúčastnili na prvom ročníku športového dňa pod názvom Šport nás spája. Vybraní žiaci Aleš Balocký, Jakub Semančík, Adam Mathia, Jozef Bedeč a Tomáš Hudák pod vedením pp. učiteliek Albertyovej a Krasovej zmerali sily s členmi ZPMP a DSS Važecká v Prešove. Naše farby s úspechom obhájili. Do školy doniesol Aleš Balocký striebornú medailu za druhé miesto v štafetovom behu a Tomáš Hudák zlatú medailu za prvé miesto v hode loptičkou.                                                                                                       

INTEGRÁCIA 2011 Veľkolepý koncert populárnej hudby a tanca v podaní popredných slovenských, aj českých umelcov sa konal 19.12. 2011 v športovej hale v Prešove. Bol to tretí ročník integrácie rodičov a detí, umelcov a amatérov a zdravých a zdravotne znevýhodnených detí. Zúčastnilo sa na ňom okolo 6000 detí takmer z celého Slovenska. Aj ostatní žiaci našej školy svojou účasťou vyjadrili podporu tejto skvelej myšlienke. Kolegovia M. Nehila, V. Šarossy, I. Šofránková, M. Mikitová, ale aj iní vypomohli organizačne.

17. ročník GLP sa uskutočnil  17.4. 2012. Účastníkmi recitačnej súťaže boli žiaci ŠZŠ Jarovníc, Chminianskych  Jakubovian, Malého Slivníka, Hanušoviec, Giraltoviec, Starej Ľubovne, Popradu, Vranova Lipian, Humenného aj Prešova. Odborná porota pre variant B a C v zložení Mgr. Suchožová, Mgr. Oravcová a  Mgr. Kubíková. Variant A hodnotila porota v zložení Doc. Šebeňová, PhD., Bc. Macejová a Mgr. Valková. Úspešní recitátori z našej školy:    1.kategória, variant A  poézia ml. ž. –1.m. Slávka Oberleová, 2. kategória, variant B a C   poézia, próza st. ž. –2.m. Janka Gomolová, 3.m, Bohdan Pavlovský  3.kategória, praktická škola poézia, próza – 1.m. Radoslav Rejta,

NAŠE ÚSPECHY vo výtvarnej súťaži - Trinásta komnata Môj sen. Žiaci Marek Gavroň a Anton Gabčo sa pod vedením pp. uč. Gomolovej a Zbihlejovej sa umiestnili na 3. mieste, čím  získali  aj medailové ocenenie ich tvorivej práce. Do výtvarnej súťaže zapojilo 20 škôl, spolu 169 výtvarných prác.

ROMALE CUP Zborov 2012 Naši žiaci sa pod vedením trénera p.uč. Nehilu umiestnili na peknom treťom mieste po žiakoch z Vranova nad Topľou a ŠZŠI na Masarykovej ulici v Prešove.

GAŇOVA TARNAVA 2012  V Spišskej Novej Vsi, v budove ĽŠU sa 10.5.2012 uskutočnil 2. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy, Gaňova Tarnava. Na súťaži sa po prvýkrát  zúčastnila aj naša špeciálna škola. Na prehliadke si merali sily  štyridsiati deviati žiaci z celého Slovenska z tridsiatich štyroch spojených a špeciálnych základných škôl. Žiačka našej školy Slávka Oberleová, ktorú pripravovala p. uč. Novotná,  súťažila v druhej kategórii pre štvrtý a šiesty ročník poézie a prózy s prózou Jiřiho  Žáčka - Klobúkové starosti, za ktorú získala prvé miesto a zaslúžila sa  tak o jedno z troch ocenení pre východ .

Jakuboviansky Slávik 2012 - Štrnásty ročník speváckej súťaže Jakuboviansky slávik, ktorú organizovala Spojená škola Chminianske Jakubovany pre žiakov špeciálnych základných škôl pod záštitou Nadácie prof. Emílie Kováčovej v spoločenskej sále OcÚ Chminianske Jakubovany sa v tomto školskom roku konal16. mája 2012. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali tri žiačky Slávka Oberleová, Nikola Gabčová a Daniela Gáborová, ktoré na súťaž pripravovala p. Gamčíková. Nikola Gabčová a Slávka Oberleová súťažili v kategórii ľudových piesní s piesňou „A jaki ti parobek“ s akordeónovým sprievodom v podaní pani učiteľky Gamčíkovej. V kategórii moderných piesní  sme zaznamenali nádherný úspech. Daniela Gáborová a Slávka Oberleová sa  umiestnili na 1. mieste. Pred porotou a naplnenou sálou zaspievali  pieseň „Tak sa neboj mama“ od skupiny Tweens.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov Špeciálna základná škola, Praktická škola
  Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
 • 051/7711763
  051/7711936 hospodárka školy
  0911 994 724, 0911868 933 riaditeľka školy
  0911412855 zástupkyne školy
  0911868 927 ekonómka
  051/7715684 CŠPP
  0911412848 CŠPP

Fotogaléria